l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Postaví migrační bariéry

24. 11. 2023
Důraz na ochranu živočichů je kladen při přípravě každé stavby. Nejinak je tomu i v případě stavby "D6 Petrohrad - Lubenec". ŘSD aktuálně zahájilo výběrové řízení na tvorbu opatření na ochranu obojživelníků formou instalace a údržby…

U dálnice přibydou ploty

2. 11. 2023
Podél úseku D6 mezi Tisovou a Březovou v Karlovarském kraji vznikne nové oplocení. Ředitelství silnic a dálnic uzavřelo smlouvu na jeho vybudování. Umístění oboustranného oplocení tělesa dálnice D6 se týká úseku mezi km 146,3 – 151,7.…

U Krupé se už asfaltuje

19. 10. 2023
Na stavbě 6,45 km dlouhého úseku dálnice D6 u Krupé aktuálně na hlavní trase pokládá stavební firma konstrukční vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva a podkladní asfaltové vrstvy. Provádí zde také drenáže ve středovém dělícím pásu. Na…

Začne sloužit provizorní komunikace

6. 10. 2023
V souvislosti s postupem prací na stavbě úseku D6 u Hořoviček vydal Krajský úřad Středočeského kraje opatření obecné povahy, které se týká změny vedení provozu v místě tzv. Jesenické křižovatky. Jde o křížení silnice I/6 a I/27. Nově bude…

Proběhla betonáž mostu přes trať

19. 9. 2023
V nejpokročilejší fázi výstavby D6 je budování úseku kolem Krupé. V předchozích dnech provedla stavební firma další viditelné práce, když došlo na betonáž levého mostu přes železniční trať. Další takt (pole) je vybetonován také u pravého…

Skrývka ornice je dokončená

4. 9. 2023
Na stavbě dálnice D6 u Hořesedel je hotova skrývka ornice a nyní se na začátku úseku ve směru od Prahy na Karlovy Vary provádí odkop zářezu. Vytěžený materiál odváží nákladní vozy na konsolidační násyp. O kousek dál za pomoci vrtné…

Práce u Krupé běží naplno

18. 8. 2023
Na stavbě 6,5 km dlouhého úseku dálnice D6 u Krupé v těchto dnech na hlavní trase probíhá např. pokládka mechanicky zpevněného kameniva a práce na štěrbinových žlabech. V místě budoucí mimoúrovňové křižovatky probíhá svahování větví,…

Práce na D6 pokračují

13. 7. 2023
Hned na třech navazujících úsecích běží práce na stavbě dálnice D6. Nejdále je realizace 6,5 km dlouhé části vedoucí kolem obce Krupá. Během minulého měsíce se na stavbě pracovalo např. na odkopu zářezu, výstavbě mimoúrovňové křižovatky a…

Začal tendr na průzkum

26. 6. 2023
V minulých dnech ŘSD zahájilo výběrové řízení na zpracování zjišťovacího archeologického průzkumu, a to hned u dvou plánovaných úseků D6. Jde o trasu mezi obcemi Knínice a Bošov (7,9 km) a navazující mezi Žalmanovem a Knínicemi (7,0…

Mosty mají velkou spotřebu betonu

1. 6. 2023
U Krupé na Rakovnicku intenzivně pokračují stavební práce po celé délce trasy nového dálničního úseku D6. Na 6,5 km dlouhém úseku aktuálně probíhají např. zemní práce na násypu, odkop zářezu, v místě budoucí mimoúrovňové křižovatky probíhá…

Další mostovka je vybetonovaná

30. 5. 2023
Na stavbě úseku D6 u Krupé v místě budoucí mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Krupá proběhla v pátek 26. 5. 2023 betonáž mostovky na mostě převádějící silnici II/229 do obce Lišany. Betonáž probíhala od 4 hodin ráno po dobu 12 hodin a…

Přibývají další pole estakády

28. 4. 2023
Stěžejním objektem úseku D6 kolem Krupé bude 805 metrů dlouhá estakáda. Most převádí trasu dálnice D6 přes rovinaté zvodnělé území s několika polními cestami, s potoky a biokoridorem. Také během dubna na stavbě estakády viditelně pokročily…

ŘSD zahájilo výstavbu dálnice u obce Hořovičky

29. 3. 2023
Ředitelství silnic a dálnic zahájilo 28. 3. 2023 výstavbu dálnice D6 u obce Hořovičky. Nový dálniční úsek délky 5,2 km výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a prodlouží dálnici D6 až na hranice Středočeského kraje ke…

Vznikají migrační bariéry

13. 3. 2023
Při přípravě stavby „D6 Petrohrad – Lubenec, D6 Lubenec II. etapa” aktuálně probíhá instalace ochranné naváděcí bariéry pro ochranu obojživelníků a plazů o celkové délce 2100 metrů. Její zhotovení plánuje mít zhotovitel hotové do konce…

Práce u Krupé čile běží

9. 3. 2023
Na stavbě 6,5 km dlouhého úseku D6 u Krupé intenzivně pokračují stavební práce. Na hlavní trase probíhá např. realizace odvodňovacích žeber, na mostě přes Červený potok zásyp základů a na mostě přes polní cestu montáž bednění a výztuže…

Kvůli stavbě se přemístí kaplička

7. 3. 2023
Výstavba dalšího úseku dálnice D6 si vyžádá také přesun výklenkové kaple blahoslaveného císaře Karla, kterou před deseti lety zachránila občanská sdružení. Kaplička se nachází v trase nedávno zahájené stavby obchvatu Hořesedel. Kapličku…

Povolení na D6 u Hořoviček je pravomocné

2. 3. 2023
Stavební povolení na stavbu úseku “D6 Hořovičky, obchvat” nabylo právní moci. SP vydalo ministerstvo dopravy cca v polovině ledna 2023. Na základě získání právní moci SP uzavřelo ŘSD smlouvu se zhotovitelem stavby, kterým se stane sdružení…

Začalo řízení pro odpočívku

13. 2. 2023
Dne 8. 2. 2023 zahájilo Ministerstvo dopravy ČR společné řízení na 35 stavebních objektů pro plánovanou odpočívku Kolešov. Oboustranná odpočívka je součástí hlavní trasy dálnice D6 na úseku kolem Hořoviček a bude realizována spolu s ním.…

Začala stavba D6 u Hořesedel

7. 2. 2023
Ředitelství silnic a dálnic zahájilo 7. 2. 2023 výstavbu dalšího úseku dálnice D6 u obce Hořesedly. Prodloužení dálnice D6 o dalších 9,2 km výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a také ke zkrácení přepravní doby mezi…

V trase probíhá kácení

3. 2. 2023
Již příští úterý 7. 2. 2023 bude slavnostně zahájena stavba dalšího úseku D6, kterým bude 9,2 dlouhá stavba D6 Hořesedly, přeložka. Na budoucí trase dálnice u Hořesedel aktuálně probíhá kácení dřevin, jehož zhotovitelem je společnost…
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR