l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Příprava na archeologický průzkum skončila

1. 12. 2021

V budoucí trase dálnice D6 na přeložce silnice I/6 u Hořesedel probíhal v termínu od 1. 8. 2020 do 30. 10. 2020 zjišťovací archeologický výzkum, jehož cílem bylo zjištění pozitivních archeologických situací nacházejících se v oblastech, které budou zasaženy stavební činností a stanovení dalšího postupu prací před zahájením vlastní realizace plánovaného úseku D6 v délce 9,2 kilometrů.

V rámci provedených archeologických zjišťovacích sond byly odhaleny tři lokality, které budou předmětem záchranného archeologického výzkumu (ZAV). Jedná se o lokality pracovně nazvané: Nová Ves, Rozkoš a Novodvorský potok. Četnost nálezů v rámci zjišťovacího archeologického výzkumu byla dle předpokladů intenzivní v rovinatých oblastech u Novodvorského potoka a jeho přítoků. Naopak severovýchodně, severně a západně od obce Hořesedly nebyly v rámci trasy (až na výjimku jedné pece) v lokalitě Nová ves nalezeny další archeologické objekty. Podobný solitérní nález v podobě dvou kůlových jam neznámého stáří byl zjištěn v lokalitě Rozkož v bezprostředním okolí silnice vedoucí na obec Kněževes.

Z archeologického hlediska lze nejvíce očekávat od lokality Novodvorský potok, kde bylo zjištěno velké množství archeologických objektů sídlištního charakteru (kůlové jámy, zásobnice, hliníky, části chat, žlábky apod.) z pravěku (doba bronzová) a několik novověkých situací v podobě meliorací.

V výše uvedených  pozitivních archeologických lokalitách bude nutné provést plošný ZAV, který proběhne v předstihu před zahájením samotné stavby. V rámci tohoto výzkumu bude těžkou mechanizací provedena skrývka ornice na úroveň podloží a po začištění plochy bude následovat exkavace identifikovaných objektů. Zhotovitel ZAV již vzešel z veřejného výběrového řízení, v rámci kterého se soutěžil i výzkum v budoucí trase D6 u Hořoviček. Práce tak na obou místech provede Česká společnost archeologická, o. p. s., která v letošním roce prováděla obdobný výzkum trase úseku "D6 Krupá, přeložka". Se zahájením prací archeologů se počítá na jaře 2022.

 

 
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR