l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

MŽP ČR: Ministr Brabec: Nové obchvaty v Karlovarském a Středočeském kraji uleví obcím.

27. 1. 2017

Již sedm z devíti prioritních dopravních staveb má závazné stanovisko EIA. Jak slíbil ministr Brabec loni v červnu, MŽP ve lhůtě dvou měsíců od převzetí kompletních podkladů od Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správy železniční dopravní cesty vydává závazná stanoviska k prioritním dopravním stavbám. Na těch se dohodla vláda s Evropskou komisí v průběhu roku 2016 [1]. 9 prioritních staveb z dohodnutého seznamu tak nemusí opakovaně projít procesem posuzování vlivů na životní prostředí, přestože jim bylo stanovisko EIA vydáno před mnoha lety, ještě podle předvstupního zákona o EIA z roku 1992. Na cestě k vydání stavebního povolení je ode dneška i stavba dálnice D6 - konkrétně obchvat obce Lubence - Stavba D6 Lubenec - obchvat, I. etapa, a dvě na sebe navazující stavby - obchvat obcí Řevničov, Krušovice - Stavba D6 Řevničov, obchvat a Stavba D6 Nové Strašecí - Řevničov.

MŽP vydalo další, v pořadí 7. závazné stanovisko k vlivům prioritních dopravních záměrů na životní prostředí, které mají mimořádný význam pro Českou republiku a jsou na seznamu tzv. prioritních staveb (více na http://mzp.cz/cz/news_250816_vlada_narizeni_EIA). Ministr Brabec tak plní slib svého rezortu, že stanoviska k jednotlivým 9 stavbám budou vydávána ve lhůtě dvou měsíců po obdržení kompletních podkladů od Ředitelství silnic a dálnic ČR, resp. Správy železniční dopravní cesty. Na cestě k vydání stavebního povolení je tak dnes i stavba dálnice D6 - obchvaty obcí Řevničov, Lubenec a Krušovice.

"Od včerejška je vydaných aktuálně 7 stanovisek. Na zbývajících velmi intenzivně pracujeme. Poslední dvě stanoviska vydáme postupně v nejbližších dvou týdnech. Nadále platí, že závazná stanoviska jsou vydávána ve slíbené dvouměsíční lhůtě od dodání kompletních podkladů," komentuje ministr Richard Brabec. Stále platí

"Klíčové obchvaty přinesou výraznou úlevu od velké části tranzitní silniční dopravy, která je v současné době vedena přímo přes uvedené obce. Stavba přispěje ke snížení dnešní hustoty provozu v obcích, dojde ke snížení hluku a emisí a zároveň se zvýší i bezpečnost silničního provozu," dodává ministr Brabec.

Podmínkou pro vydání aktualizovaného stanoviska na základě dohody s Evropskou komisí, tentokrát závazného (oproti dřívější legislativě), bylo řádné zhodnocení vlivů stavby tak, jak je nyní vyprojektována v dokumentaci pro stavební povolení (DSP) na životní prostředí a veřejné zdraví (vliv hluku a imisí na obyvatelstvo, vliv na povrchové a podzemní vody atd.).

Vydané závazné stanovisko EIA obsahuje 40 závazných podmínek, které přispějí k dalšímu snížení vlivů budoucího úseku dálnice na životní prostředí a veřejné zdraví. Stanovena byla opatření v oblasti hlukové zátěže - díky nim vznikne na 3 kilometry protihlukových stěn, vlivu záměru na vody (důsledný monitoring) nebo na živočichy, floru a faunu. Všechny podmínky jsou nově závazné, a je tak zaručeno, že dojde bez výjimek k jejich realizaci.

Evropská komise čekala přes 10 let na uvedení české legislativy v oblasti EIA do souladu s evropským právem. To se současné vládě podařilo v roce 2015. Ani Evropská komise a ani české soudy však již neuznávají stanoviska EIA u projektů, které získaly stanoviska EIA podle zákona starého více než 20 let. Proto je nutné u takových záměrů proces EIA zopakovat, a to zejména s ohledem na posouzení vlivů záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví podle platné evropské směrnice. U 9 prioritních projektů však česká vláda v Evropské komisi dojednala výjimku. Jde o stavby, které jsou součástí transevropské sítě, bylo jim do března roku 2015 vydáno územní rozhodnutí, disponují souhlasným stanoviskem EIA právě podle zákona z roku 1992 a jsou přímo stanovené nařízením vlády.

Zdroj: ekolist.cz

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR