l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Kraj zahájil územní řízení

25. 1. 2021
Krajský úřad Ústeckého kraje (odbor územního plánování a stavebního řádu) zahájil územní řízení o změně rozhodnutí o umístění stavby. Změna se týká části plánované stavby úseku D6 mezi Petrohradem a Lubencem. Úředníci zahájili řízení 20. ledna 2021, přičemž důvodem k tomuto kroku byla žádost ŘSD. To jako žadatel požaduje změnu územního rozhodnutí z důvodu zapracování závěrů bezpečnostního auditu, připomínek stavbou dotčených obcí a dalších subjektů do projektové dokumentace. Změna bude spočívat např. ve směrové úpravě oblouku (přeložky budoucí II/606) v začátku stavby či úpravě stávající I/6 (budoucí II/606) v místě křížení turistické trasy. Dále nová dokumentace obsahuje stavbu nového nadjezdu přes D6 a přeložku silnice III/2243 v Černčicích. V souvislosti s doplněním nadjezdu byly upraveny též dotčené dálniční stavební objekty, a to zejména zemní val a protihluková stěna, která byla ve směru staničení D6 zkrácena k mostnímu objektu. Úprava zahrnuje i prodloužení přístupové komunikace a doplnění zemního valu u stávající silnice I/6 pro zamezení přímého průhledu ve stopě původního vedení silnice. Předpracovaná DÚR se týká cca 8,8 km dlouhé části z celkových 12,1 km dlouhého úseku. Ten by se měl dle plánů ŘSD stavět v letech 2023 až 2025.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR