l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Chystá se stavba D6 za Bošovem

8. 7. 2024
ŘSD zahájilo 4. 7. 2024 výběrové řízení na zhotovitele stavby “D6 Knínice - Bošov”. Předpokládaná hodnota zakázky je 3 360 mil. Kč (bez DPH). Na stavbu délky 7910 m probíhá stavební řízení na DESÚ a majetkoprávní příprava a dokončuje se výběrové řízení na zhotovitele archeologického výzkumu. Začátek stavby je umístěn v km 83,680 na hraně s již zprovozněnou stavbou "D6 Lubenec – Bošov". Stavba končí v km 91,590 na hraně s připravovanou stavbou "D6 Žalmanov – Knínice". Stavba je připravována v návrhové kategorii D25,5/130. 
Trasa D6 je vedena jižně od stávající I/6 převážně po zemědělsky využívaných pozemcích. Připojení silnice D6 na silniční síť je zajištěno mimoúrovňovou křižovatkou u obce Knínice v km 6,300. Trasa je vedena v extravilánu mimo obydlené oblasti v mírně zvlněném terénu úpatí Doupovských hor, Tepelské vrchoviny a Slavkovského lesa v nadmořské výšce 540–695 m n. m. Součástí stavby je oboustranná odpočívka Verušičky v km 86,750. Stavba dále zahrnuje přeložky polních cest, provizorní propojení D6 – I/6, přechodné i stálé dopravní značení, 6 mostů, zárubní zdi, odvodnění komunikace, přeložky inženýrských sítí, oplocení komunikace, vegetační úpravy a rekultivace.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR