l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Chystá se další průzkum

1. 9. 2022
Na trase budoucí dálnice D6 se plánuje další záchranný archeologický výzkum (ZAV). Po úsecích kolem Hořoviček a Hořesedel je na řadě část mezi Petrohradem a Lubencem. Stavbu této 12,1 km dlouhé části dálnice plánuje ŘSD zahájit v příštím roce. Nejdříve však musí být provede ZAV. ŘSD nyní vysoutěžilo zhotovitele tzv. zjišťovacího archeologického průzkumu. Jeho provedení spočívá v zajištění souhlasů vlastníků k vstupům a pracím na dotčených pozemcích (včetně úhrady případných škod), geodetickém zaměření, odkryvu a preparace nálezových situací. Dále v odborném vyhodnocení, ve zpracování a konzervaci nálezů a jejich laboratorním zpracování. Následně bude vypracována ještě v odborná analýza/posudek. Po dokončení průzkumu bude předána nálezová zpráva a projekt ZAV, a to včetně soupisu prací a kubatury skrývané zeminy. Práce za 4,34 mil. Kč (bez DPH) bude mít na starost Společnost D6 Petrohrad Lubenec ZJIV.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR