l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Byl zahájen tendr na zjišťovací průzkum

2. 5. 2022
ŘSD zahájilo koncem dubna výběrové řízení na provedení zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu pro úsek D6 mezi Petrohradem a Lubencem. Zakázka spočívá v zajištění souhlasů vlastníků k vstupům a pracím na dotčených pozemcích (včetně úhrady případných škod), geodetickém zaměření, odkryvu a preparace nálezových situací. Dále je součástí prací odborné vyhodnocení, zpracování nálezů, konzervace nálezů, laboratorní zpracování nálezů a vypracování odborné analýzy/posudku. Po dokončení průzkumu bude předána nálezová zpráva a projekt záchranného archeologického průzkumu (včetně soupisu prací a kubatury skrývané zeminy). Předpokládaná cena je 4 880 200 Kč (bez DPH).
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR