l   Praha - Karlovy Vary - Cheb

Novinky

Dálnice D6

Velká oprava rychlostní silnice R6

12. 8. 2009

Rychlostní komunikace je v řešeném úseku vybudována v kategorii R 24,5/100. Vykazuje řadu poruch, které způsobují snížení bezpečnosti provozu a její oprava je nanejvýš potřebná. V předmětném úseku je 8 mostních objektů, v trase jsou  čtyři mimoúrovňové křižovatky.

Oprava bude podle požadavku objednatele v návaznosti na místě a rozsahu poškození vozovky provedena jedním z těchto šesti způsobů:

A. Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena na místě a zesílení  vozovky (SROSM)

 Vzhledem k charakteru poruch a finančním prostředkům určeným k opravě se jako nejvhodnější způsob opravy těžce poškozené vozovky (vykazující trvalé deformace, vyjeté koleje, velké množství výtluků doprovázených síťovými či mozaikovými trhlinami) jeví odstranění porušených krytových vrstev vozovky, zlepšení podkladních vrstev metodou recyklace za studena, vyztužení vozovky geosyntetikem a položení nových vrstev obrusu.
Niveleta vozovky tak bude zvýšena o cca 6 cm. Základní příčina poruch definovaná v předchozí kapitole tak sice odstraněna nebude, ale výrazným zlepšením únosnosti podkladní vrstvy a pokládkou nové kvalitní ložné a krytové vrstvy dojde k podstatnému prodloužení životnosti vozovky.

Pracovní postup:

1. odfrézování  degradované vozovky v tl. 6 cm

2. technologické zlepšení podkladu metodou recyklace za studena na místě v tl. zbývající     asfaltových vrstev (cca 11 cm) a částečně spodní podkladní vrstvy z cementové stabilizace   nebo štěrkodrti v celkové tloušťce  18 cm

3. spojovací postřik na povrch vrstvy SROSM v množství 0,5 kg/m2; TP 162

4. výztužné geosyntetikum určené pro vyztužování asfaltových povrchů

5. ložná vrstva ACL 22, 70 mm; ČSN EN 13108-1:2008 (ABVH I 70 mm)

6. spojovací postřik na povrch vrstvy ACL v množství 0,25 kg/m2

7. obrusná vrstva SMA 11, 40 mm; ČSN EN 13108-5:2008 (AKM I 40 mm)

 

B. Zesílení vozovky

  Zesílení vozovky bude provedeno v místech, kde již byla komunikace opravena a v současnosti nevykazuje žádné viditelné poruchy. Tato úprava jednak přispěje k prodloužení délky životnosti konstrukce a dále eliminuje vytvoření „schodu“, který by na rozhraní zesilované a nezesilované konstrukce vznikl. Stávající obrusná vrstva bude důkladně očištěna a případné drobné poruchy (úzké trhliny, pracovní spáry) opraveny. Na povrch takto připravené asfaltové vrstvy:

1. spojovací postřik v množství 0,25 kg/m2

2. obrusná vrstva SMA 11, 40 mm; ČSN EN 13108-5:2008 (AKM I 40 mm).

C. Zesílení vozovky s odstraněním degradované obrusné vrstvy

  Tento způsob opravy bude proveden nejčastěji a to v místech s častým výskytem výtluků, trhlin a vysprávek, které nevykazují další deformace. Obrusná vrstva bude odfrézována, povrch vyčištěn, bude na něj nanesen spojovací postřik, ložní a obrusná asfaltová vrstva. 
    Tato úprava jednak přispěje k prodloužení délky životnosti konstrukce a dále eliminuje vytvoření „schodu“, který by na rozhraní zesilované a nezesilované konstrukce vznikl. Stávající obrusná vrstva bude důkladně očištěna a případné drobné poruchy (úzké trhliny, pracovní spáry) opraveny. Na povrch takto připravené asfaltové vrstvy:

1. odfrézování  degradované vozovky v tl. 6 cm

2. spojovací postřik v množství 0,25 kg/m2

3. ložní vrstva ACL 22, 70 mm; ČSN EN 13108-1:2008 (ABVH I 70 mm)

4. spojovacího postřik na povrch vrstvy ACL v množství 0,25 kg/m2

5. obrusná vrstva SMA 11, 40 mm; ČSN EN 13108-5:2008 (AKM I 40 mm)


D. Odfrézování obrusné vrstvy a pokládka nové bez zesílení konstrukce vozovky

 Na mostních objektech není z hlediska složitosti úprav a charakteru poruch zesílení vozovky vhodné. Proto bude v 30 m dlouhých úsecích před mostními závěry proveden přechodový úsek s vyrovnáním výškového rozdílu mezi zesilovanou a nezesilovanou konstrukcí vozovky. Na samotném mostním objektu a také na konci opravovaného úseku komunikace bude odfrézována obrusná vrstva  vozovky a nahrazena obrusnou vrstvou novou.

1. odfrézování  degradované vozovky v tl. 4 cm

2. spojovací postřik v množství 0,25 kg/m2

3. obrusná vrstva SMA 11, 40 mm; ČSN EN 13108-5:2008 (AKM I 40 mm)

E. Rekonstrukce vozovky

 Celková rekonstrukce vozovky bude dle nutnosti provedena v přechodových oblastech mostů v délce 30 m od mostního závěru. Stejně jako v jiných způsobech opravy vozovky se tímto řešením eliminuje vytvoření „schodu“, který by na rozhraní zesilované a nezesilované konstrukce vznikl. Na mostních objektech vozovka nebude zesilována, ale dle stavu krytu bude obrusná vrstva ponechána nebo v tl. 40 mm odfrézována a položena nová.

Období realizace: 08 - 11/2009

Projektant: Atelier projektování inženýrských staveb, s.r.o.

Investor: ŘSD

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2015 Ředitelství silnic a dálnic ČR